Γ Gamma 96

Indhold

Forord

Kære Læser.

Velkommen til endnu et nummer af Gamma. Vi beklager forsinkelsen, men bedre sent end aldrig.

Efter flytningen af redaktionen er vi i redaktionen efterhånden nået til bunds i flyttekasserne. Vi har bl.a. opdateret vores adressekartotek, som hele tiden skal ajourføres. Dette har været lettere forsømt det sidste års tid under udskiftningen og flytningen af redaktionen.

Vi håber nu at vi fremover i højere grad kan koncentrere os om at indsamle artikler til Gamma, således at Gamma kan udkomme mere jævnt fordelt over årets 12 måneder.

Men nu til dette nummers artikler. Vi lægger ud med en smagsprøve på et Bachelorprojekt. Det er et projekt som alle fysikstuderende på Københavns Universitet skal igennem på tredje studieår, for at opnå Bachelorgraden i fysik. Mike van der Poel og Kristian Worziger Nielsen har skrevet om RBS/channeling analyse på cadmium implanteret i aluminium.

Derefter har vi et eksklusivt interview med nobelpristager Ben R. Mottelson, som i 1975 fik prisen sammen med Aage Bohr og L.J. Rainwater for deres arbejde med atomkerner. Ben R. Mottelson har i mange år været forsker på Nordita og har fornylig skrevet i Den store danske Encyklopædi. Ben R. Mottelson blev interviewet af Gamma for 20 år siden i Gamma nr. 22 (december 1974).

Endelig er der kommet friske kræfter til den længe savnede Paradoks- spalte! Jakob og Klaus lægger ud med en opsamling af de indsendte løsninger fra de sidste Paradokser, og bringer nogle nye. Vi håber at læserne vil deltage lige så aktivt som tidligere, og sende deres løsninger ind. Nye Paradokser og opgaver er også meget velkomne!

Som vanligt er Gamma altid interesseret i uopfordrede artikler indsendt af læserne. De kan være af større eller mindre omfang. Som det ses af dette nummer af Gamma, er der plads til flere mindre indlæg. Redaktionen ser sig ikke i stand til hver gang at levere al stoffet til et nummer.

God læselyst!

Gamma


Gamma NBI top
Last modified: Fri Dec 15 10:59:04 MET 1995
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk