Γ Gamma 100

Skillelinie

Indhold

Skillelinie

Forord

Kære Læser,

Velkommen til jubilæumsnummeret af Gamma!

Gamma har rundet 100 numre. Vi har bl.a. markeret det ved at samle et indeksnummer der omfatter de første 99 numre. Indekset skulle komme sammen med dette nummer.

Lad os vende blikket tilbage til det første nummer af Gamma. Initiativtagerne var to andendelsstuderende - Jørgen From Andersen og Torben Amtrup. Året var 1971, februar måned. På forsiden stod formålserklæringen, der definerede Gamma:
GAMMA er et blad for alle, som interesserer sig for og har studeret nyere fysik.

Målet var bl.a. at orientere om, hvad der foregår i de forskellige faggrene i fysikken, samt at knytte en faglig forbindelse mellem fysikstudiet og gymnasielærerne. Det første nummer indeholdt artikler om Mach's princip, Kaskadebyger, en oversigt over kollokvier og specialer (anno 1971) og et par bogomtaler.

De satte sig som mål, at udgive et nummer hver måned. Der kom i alt 8 numre - ét i hver af semestermånederne; (hvad laver fysikere de sidste fire måneder?). Antallet af numre faldt dog i 1972 til 4 årligt, og der har det ligget i gennemsnit lige siden.

Artiklerne har dækket alle dele af fysikken, og mange indlæg har været årsag til debat over flere numre. En ny og senere meget populær spalte - Paradokser blev introduceret i nummer 14 under betegnelsen Sjov Fysik.

I løbet af de 100 numre, har Gamma været vidt omkring: Teoretisk kvantefeltteori, relativitetsteoriens historiske udvikling, Kulstof-60 molekylet, superledere, inflationsteorier, olie- og energikrise, et utal af boganmeldelser samt endnu flere paradokser og opgaver. Der har også været heftige debatter og læserbreve som blev besvaret af forskere.

Vi håber at Gamma vil blive videreført i samme ånd som tidligere.

I dette nummer af Gamma fortsættes artiklen fra forrige nummer om gravitationelle linser, denne gang om de omdiskuterede mikrolinser, skrevet af Jakob Grove-Rasmussen fra Astronomisk Observatorium.

Vi har modtaget to artikler som reaktion på vores opfordring om at skrive om specialer og afløsningsopgaver. Den ene er en spændende tværfaglig brug af fysikkens metoder i Ising-modeller af sociale systemer skrevet af Eivind Tøstesen fra CONNECT.

Lars Bjørntoft har skrevet en indføring i Gravitation beskrevet i Newtons mekanik, en formulering i relativitetsteoriens matematik: differentialgeometri. Lars er speciale\-studerende på NBI.

Steen Hansen, der er færdig som kandidat fra NBI har begået en artikel om Dualitet i QCD - et af de mange forsøg på at finde symmetrier, som kan ligge til grund for de moderne feltteorier.

Paradoksspalten er også på banen, men er noget forkortet p.g.a. de mange artikler. Flere Paradokser er på vej i næste nummer.

Til slut vil vi ønske alle vore læsere en god jul, og et godt nytår!

God læselyst!

Gamma


Gamma Gamma indeks NBI top
Last modified: Tue Apr 23 11:21:06 MET DST 1996
Gamma redaktionen, gamma@nbi.dk